قابل توجه آندسته از مدیرانی که خواستار تغییر مکان دفتر میباشند

به اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان میرساند آندسته از مدیران دفاتر که متقاضی تغییر مکان دفتر بوده اند و تقاضا خود را به دبیرخانه کارگروه استانی ارسال نموده و کارگروه استانی پس از بررسی و تائید تقاضا مجوز تغییر مکان دفتر را ضادر و به دارنده پروانه ابلاغ نموده است و آدرس جدید مکان با آدرس درج در پروانه  مطابقت ندارد در اسرع وقت اصل پروانه را جهت اصلاح نشانی در پروانه به کانون ارسال نمایند.

منبع : -عطارد |تغییر مکان دفتر
برچسب ها : مکان ,پروانه ,دفتر ,تغییر ,تغییر مکان ,مکان دفتر ,کارگروه استانی ,مدیران دفاتر